Створення: 09.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2016

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3″ скликає збори акціонерів 27.04.2016р. о 16.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Філатова, 38, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.04.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час звернувшись у приймальні до директора Шолома О.М.

Реєстрація учасників зборів 27.04.2016 з 15.30 до 15.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014)

 • Усього активів 1192/1504.
 • Основні засоби 943/409.
 • Запаси 106/100.
 • Сумарна дбт заборгованість 53/930.
 • Грошові кошти 32/18.
 • Непокритий збиток (нерозподілений прибуток) -54/229.
 • Власний капітал 458/939.
 • Статутний капітал 5/5.
 • Поточні зобов’язання 734/565.
 • Чистий збиток (прибуток) -481/31.
 • Середньорічна кількість акцій 9783/9783.
 • Чисельність працівників 26/32.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 42(4330) від 09.03.16.