Створення: 30.09.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 16/04/2013

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3″ повідомляє, що 16.04.2013р. о 16.00 за адресою м.Херсон, вул.Філатова, 38, були проведені загальні збори акціонерів з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу, наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності та висновки ревізора за 2012р..
  2. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства.
  3. Розподіл прибутку за 2012р.
  4. Довибори члена наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 10.04.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час, звернувшись в кабінет бухгалтерії до Топчій В.М.

Реєстрація учасників зборів 16.04.13 з 15.00 до 15.45 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 1351/920.

Основні засоби 423/432.

Запаси 144/348.

Сумарна дебіторська заборгованість 541/33.

Грошові кошти та їх еквіваленти 214/61.

Нерозподілений прибуток 21/-160.

Власний капітал 731/550.

Статутний капітал 5/5.

Поточні зобов’язання 486/280.

Прибуток (збиток) 181/-274.

Середньорічна кількість акцій 9783/9783.

Чисельність працівників на кінець періоду 40/41.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 183(1687) від 30.09.13.