Створення: 07.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/04/2014

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3″ скликає загальні збори акціонерів 15.04.2014р. о 16.00 за адресою: м.Херсон, вул.Філатова, 38, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізора.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 09.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 15.04.2014 з 15.00 до 15.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) (2013р./2012р.)

 • Усього активів 2334/1351.
 • Основні засоби 424/423.
 • Запаси 123/144.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 1784/541.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 2/214.
 • Нерозподілений прибуток 198/21.
 • Статутний капітал 5/5.
 • Поточні зобов’язання 1426/620.
 • Прибуток (збиток) 177/181.
 • Середньорічна кількість акцій 9783/9783.
 • Чисельність працівників на кінець періоду 38/40.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(1799) від 07.03.14.