Створення: 08.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 14/03/2017

Приватне акціонерне товариство «Ремонтно-будівельне управління № 3″, місцезнаходження м.Херсон, вул.Філатова, 38, скликає загальні збори акціонерів 14.03.2017р. о 16.00 за своїм місцезнаходженням,1: кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Переобрання органів управління товариства.
 9. Прийнятт рішення про залучення кредитних коштів в АБ «Південний» та АБ «УКРГАЗБАНК».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Іванов Анатолій Олександрович.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку а 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 5:

звіт НР, висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- доручити Директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 8:

- в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР  ПрАТ «РБУ-3″ терміном на 3 роки в кількості 3 осіб.

- в зв’язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора  ПрАТ «РБУ-3″ терміном на 3 роки;

- відкликати з посади директора Шолома Олександра Михайловича. Обрати директора товариства до переобрання загальними зборами.

Питання 9:

- прийняти рішення про отримання кредитної лінії в Акціонерному банку «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), або в АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280),  іменовані надалі – Банк, у розмірі не більше 450 000,00 грн.  з оплатою процентів у розмірі не більше ніж 22 річних терміном повернення на строк не більше ніж 36 місяців, та про укладення кредитного договору.

-  забезпечити виконання власних зобов’язань за кредитним договором з Банком шляхом надання в іпотеку майна, належного Товариству, а саме: комерційну нерухомість, комплекс за адресою: м. Херсон, вул. Філатова № 38 , яка належить Товариству.

- уповноважити директора Товариства надати фінансову поруку Банку в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором в АБ «Південний» або АБ «УКРГАЗБАНК»:  з лімітом не вище  450 000,00 грн., процентна ставка за користування кредитом не більше ніж 22 відсотків річних, на строк  не більше ніж 36 місяців.

- уповноважити директора Товариства укласти кредитний договір, договір іпотеки, поруки з Банком, підписати усі необхідні документи для отримання кредитної лінії, та у випадку необхідності – підписувати додаткові угоди до вищевказаних договорів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: rbu3.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 07.03.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Шолома О.М.

Реєстрація учасників зборів 14.03.17 з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів н.д./1192.
 • Основні засоби 857/943.
 • Запаси н.д./106.
 • Сумарна дбт заборгованість н.д./53.
 • Грошові кошти 267/32.
 • Власний капітал н.д./458.
 • Статутний капітал 5/5.
 • Збиток н.д./-481.
 • Поточні зобов’язання н.д./734.
 • Кількість акцій 9783/9783.
 • Чисельність працівників 24/26.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 26(2531) від 08.02.2017р.