Створення: 26.06.2017

Відомості про надання згоди на вчинення значного правочину – 23/06/2017

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте загальними зборами 23.06.2017р. Надана згода на укладання договору оренди на 42 мiсяцi з подальшим викупом транспортних засобiв товариства за загальною цiною викупу 504450грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 1231000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 40,98%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8566шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8565шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 8565шт.; «проти» 0.