Створення: 26.06.2017

Відомості про надання згоди на вчинення значного правочину – 23/06/2017

Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте загальними зборами 23.06.2017р. Надана згода на укладання договору оренди на 42 мiсяцi з подальшим викупом асфальтобетонозмiшувача за цiною викупу 363600грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 1231000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 29,5%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8566шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8565шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 8565шт.; «проти» 0.