Створення: 14.03.2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 14/03/2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 14.03.2017р.
Попередньо схвалене рiшення про вчинення значного правочину в формi отримання кредитної лiнiї в АБ «Пiвденний», або в АБ «УКРГАЗБАНК» у розмiрi не бiльше 450 000,00 грн..
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 1231000грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 36,56%.
Загальна кiльк. голосуючих акцiй 8566шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8565шт., кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 8565шт.; «проти» 0.