Створення: 29.04.2018

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв – 27/04/2018

Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 27.04.2018р. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 948000грн. Надана згода на укладання у 2018р. договору продажу майна товариства, а саме: адмiнбудова (м.Херсон, вул.Фiлатова, 38, лiтера А-3), майстерня (м.Херсон, вул.Фiлатова, 38, лiтера Е-1), за цiною не нижче оцiночної вартостi, визначеної сертифiкованим суб’єктом оцiночної дiяльностi. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочину до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на дату прийняття рiшення не визначене. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8566шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8565шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 8565шт.; «проти» – 0шт.